Ispitivanje organizacijske kulture

OCAI (Organizational Culture Assesssment Instrument) instrument je praktičan, fokusiran i kvantitativan, a rezultati daju sliku kako vaša organizacija funkcionira i koje su njezine stvarne vrijednosti, one koje se „žive“. Odgovorima na pitanja ispitanika procjenjujemo šest ključnih dimenzija organizacijske kulture. Uvidom u postojeće stanje jednostavnije je postavljanje vizije i konkretnih ciljeva. Ili, s druge strane, ukoliko postojeća kultura nije adekvatna i vodstvo je želi mijenjati, jednostavnije je donijeti odluku u kojem smjeru voditi promjenu i koje su željene vrijednosti i ponašanja. Ne postoji „prava“ ili „kriva“ organizacijska kultura, ali važno je uzeti u obzir značajke pojedinih, jer imaju svoje posljedice i za ljude i poslovne procese.

Odredite svoju organizacijsku kulturu i pripremite se za budućnost!

Instrument za procjenu organizacijske kulture

Svrha OCAI instrumenta je procijeniti šest ključnih dimenzija organizacijske kulture. Ispunjavajući instrument, dobiti ćete sliku kako vaša organizacija djeluje i koje je vrijednosti prate. Nema pravih ili krivih odgovora za ova pitanja, kao što ne postoje niti prava ili kriva kultura. Svaka organizacija će najvjerojatnije dobiti potpuno drugačiji set odgovora. Potrebno je što preciznije odgovarati na pitanja kako bi i procjena vaše organizacijske kulture bila što preciznija.
 

Što OCAI može učiniti za timove i organizacije?

 • Odrediti koji tip kulture dominira trenutno u vašoj organizaciji: da li su ljudi najviše fokusirani na kooperaciju, kontrolu, kompeticiju ili kreativnost?
 • Prikazati verificiranu i kvantificiranu sliku sveukupne kulture, što je ujedno i polazišna točka dijaloga te inicijative za promjenama.
 • Predstaviti ideju o zadovoljstvu zaposlenika, temeljenu na utvrđenoj diskrepanciji između trenutne i preferirane kulture.
 • Prikazati jasnu viziju preferirane kulture kao temelj za konstruktivnu raspravu koja može biti orijentir za uvođenje promjena.

OCAI instrument omogućava

 • Uvid u dominantnu kulturu unutar organizacije
 • Uvid u to na koji je način organizacija usredotočena na tržište, hijerarhiju, ljude i/ili inovacije
 • Mjerenje razine zadovoljstva organizacijom s obzirom na razlike u trenutnoj i preferiranoj kulturi
 • Postavljanje točke usporedbe prije osmišljavanja novih mjera, uvođenja promjena te njihove integracije
 • Postavljanje jasne slike preferirane organizacijske kulture kao strategije promjene
 • Postizanje svjesnosti o kulturi organizacije kao važnom faktoru uspjeha
 • Određivanje objektivne i validirane mjere o tome kako se percipira kultura u organizaciji
 • Postizanje konsenzusa oko trenutnog stanja organizacijske kulture uz potkrepljivanje primjerima iz svakodnevnog funkcioniranja i međusobnih odnosa unutar organizacije

Uputa za popunjavanje OCAI uptnika

Na početku je potrebno utvrditi koji dio organizacije će se uzimati u obzir, pod uvjetom da ima jasno definirane okvire. Budući da je namjena instrumenta određivanje načina na koji se može mijenjati kultura organizacije, važno je usredotočiti se upravo na onaj dio organizacije čija se kultura želi mijenjati.
Od ispitanika se traži da ocijene svoju organizaciju (ili njezin dio) prema posatavljenim pitanjima te da odgovarajući na pitanja imaju na umu da razvijaju strategiju promjene koja će utjecati na organizaciju.
 
OCAI upitnik se sastoji od šest dimenzija. Svako pitanje ima četiri ponuđene tvrdnje. Ispitanici trebaju podijeliti 100 bodova između te četiri opcije, ovisno o tome u kojoj se mjeri svaka od njih uklapa u organizaciju s tim da ukupan dodijeljen broj bodova iznosi 100.
 
Na sva pitanja odgovara se dva puta. Prvi puta odgovara se na pitanja ocjenjujući «sadašnju kulturu», nakon čega se ponovnim odgovaranjem na ista pitanja odgovori odnose na "preferiranu kulturu" tj. onome kako ispitanici žele da organizacija izgleda u budućnosti.

OCAI Testiranje

 • upitnik se sastoji od 6 pitanja, a svako ima 4 ponuđene opcije
 • ispitanici prvo ocjenjuju „sadašnju kulturu“
 • u drugom krugu odgovaraju imajući u vidu „preferiranu kulturu“ (koju bi željeli imati za pet godina)

OCAI Radionica

 • Kratki opis OCAI modela
 • Trenutni profil + potvrđivanje = kvantitativno polazište za konkretne promjene
 • Budući trendovi
 • Preferirani profil
 • Definiranje preferiranog profila
 • Definiranje strategija promjene
Rezultati OCAI assessmenta - Kvalitativne informacije o radionici
 • Broj ljudi koji su ispunili upitnik
 • Postotak od ukupnog broja zaposlenika
 • Koliko ih je odmah pristupilo, a koliko ih je trebalo podsjetiti?
 • Dodatne činjenice?
Interpretacija
 • Definiranje formata za proces promjena kojima treba prilagoditi svoju situaciju
 • Angažiranje zaposlenika
 • Jasnoća o tome gdje stojite sada i gdje želite ići: jasna vizija, motivacija
 • Izgradnja stvarne promjene prema konkretnom ponašanju
 • Okretanje otpora prema suradnji
 • Postizanje konsenzusa, rješavanje prigovora i otpora
 • Rješavanje skrivenih sukoba: uspješna, održiva promjena
Očekivanja
 • Kakav rezultat očekujete?
 • Definiranje realnih planova
 • Trenutna i preferirana kultura
vrh stranice